இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஆன்லைன் கற்பித்தல் தளம்

நிஜ வாழ்க்கையை கொண்டாடுகிறது

சூப்பர் ஹீரோக்கள்- ஆசிரியர்.

ஒவ்வொரு சூப்பர் ஹீரோவுக்கும் ஒரு சிறிய பரிசு = ஆசிரியர்

இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஆன்லைன் கற்பித்தல் தளம்

நிஜ வாழ்க்கையை கொண்டாடுகிறது

சூப்பர் ஹீரோக்கள்- ஆசிரியர்.

ஒவ்வொரு சூப்பர் ஹீரோவுக்கும் ஒரு சிறிய பரிசு = ஆசிரியர்

Start Easy Online Coaching with Smart myTutorHub App


 

Online Tutoring App with Most Features

 

Online Enquiries

Teach Online

Online/Offline Payments

Conduct Online Tests

Sell Study Material

Automatic Attendance

Start Easy Online Coaching with
Smart myTutorHub App


 

Online Tutoring App with Most Features

Online Enquiries

Teach Online

Online/Offline Payments

Conduct Online Tests

Sell Study Material

Automatic Attendance

Start Easy Online Coaching with
Smart myTutorHub App


 

Online Tutoring App with Most Features

Online Enquiries

Teach Online

Online/Offline Payments

Conduct Online Tests

Sell Study Material

Automatic Attendance

Everything you need on a single platform

Get your personal
mobile app

Get an app with your branding on it.

Everything you need on a single platform

Sell your
Content Securely

Sell your test series,
study notes, video lectures to your students

Everything you need on a single platform

Conduct
Online Tests

Students can take tests online
and our system will auto correct these for you

Everything you need on a single platform

Get your personal
mobile app

Get an app with your branding on it.

Everything you need on a single platform

Sell your
Content Securely

Sell your test series,
study notes, video lectures to your students

Everything you need on a single platform

Conduct
Online Tests

Students can take tests online
and our system will auto correct these for you

Course
Promotions

Create online or video courses, promote them in your shop or on our platform and assign your tutors to run these courses for you

Batch
Management

Link your courses with multiple batches and allow the platform to place students in these batches. Teach your students online within these batches.

Content
Ownership

Rest assured that all your content remains with you. Your tutors will be given access to selective content only while they’re teaching a batch.

Earnings
Management

Receive a single-screen view of all your earnings. Filter these in various ways to know earnings from a student or from a batch or from a subject.

Assignment
Annotations

No need to download student assignments. You can open student submissions on the platform and do your corrections on the screen itself.

Auto Test
Corrections

Our platform will auto-avaluate all your tests for you. You will be able to review these, add comments if you wish and publish results to your students.

Insightful
Analytics

Your students will receive valuable insights with every online test they take. They will also receive an analysis of their test-over-test progress.

Study
Materials

Upload study materials to share with your students from –
– your Computer
– your Google Drive Account
– your Dropbox Account

Grow your coaching business by 10x online with us

© myTutorHub 2021

CONTACT INFO

Palm Court, 7th Floor, Industrial Development Area, Sector 16, Gurugram, Haryana 122001

CONNECT WITH US

    GET YOUR GIFT NOW!

      GET YOUR GIFT NOW!